Lilian Holm | Account on us

Bokföringsnämndens utökade information om arkivering av kvitton

By | Redovisning | No Comments

Det uppstår många frågor kring utlägg och kvitton, hur dessa ska redovisas och vilka regler som gäller för att spara kvitton. Hur får man till exempel hantera digitala kvitton? Och kan man slänga ett kvitto efter att det är fotat i en app för digital hantering eller inskannat?
Även Bokföringsnämnden får många frågor kring detta och har därför utökat sin information på sin sida, med frågor och svar kring hanteringen av kvitton.

Några av de viktigaste och vanligaste frågorna med svar hittar du här:

Hur länge måste räkenskapsinformation sparas?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader.

Måste jag spara ett mottaget papperskvitto när jag fotograferat eller skannat det?

Ja, du måste spara papperskvittot i tre år (om företaget har kalenderår som räkenskapsår). Därefter räcker det med att du spar den digitala kopian resterande tid.

I vilken form ska kvitton sparas när anställda gör utlägg för företagets räkning?

Ett inköp som en anställd gör för företagets räkning är en affärshändelse i företaget. Det gäller oavsett om den anställde betalar med företagets pengar/kort eller med egna pengar eller ett kort som denne är betalningsskyldig för. Det kvitto (verifikation) som den anställde tar emot är företagets och ska hanteras på samma sätt som om företaget självt gjort inköpet. Tar den anställde emot ett papperskvitto, ska papperskvittot lämnas till företaget som ska spara det under arkiveringstiden. Är kvittot i elektronisk form, ska företaget spara det i elektronisk form.
Om en anställd använder en kvitto-app och fotar sitt utlägg/kvitto måste papperskvittot sparas de tre första åren.

Vårt företag har fått ett kvitto i både pappersform och elektronisk form. Måste båda sparas?

Om företaget tar emot kvittot i både pappersform och elektronisk form i nära anslutning till varandra, får företaget välja i vilken form det ska sparas. Det innebär att om företaget har valt att presentera och spara kvitton i elektronisk form så behöver inte papperskvittot sparas.
Men om företaget tar emot kvittot först i pappersform och sedan fotar kvittot så måste papperskvittot sparas i tre år och därefter spar du den digitala kopian (fotot) resterande tid.

Måste jag spara en mottagen pappersfaktura som jag skannat och sparat elektroniskt?

Samma gäller här som med kvitton, man har rätt att föra över räkenskapsinformation från pappersform till digital form. Pappersfakturan måste dock sparas i tre år och därefter räcker det med att spara den digitala kopian resterande år av arkiveringstiden (om företaget har kalenderår som räkenskapsår).

Vårt företag har en pappersbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura. Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får skrivas ut (överföras) och sparas i pappersform men det elektroniska dokumentet får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vårt företag har fått en faktura i både pappersform och elektronisk form. Måste båda sparas?

Om företaget tar emot fakturan i både pappersform och elektronisk form i nära anslutning till varandra, får företaget välja i vilken form den ska sparas. Det innebär att om företaget har valt att presentera och spara sina leverantörsfakturor i elektronisk form, så behöver inte pappersfakturan sparas. På motsvarande sätt behöver inte den elektroniska fakturan sparas om företaget har pappersbaserad fakturahantering.
Om företaget däremot först tar emot en faktura i pappersform och sedan skannar fakturan, innebär reglerna i bokföringslagen att även den ursprungliga pappersfakturan ska sparas i tre år.

Hur ska jag spara fakturor som jag skapar i datorn och skriver ut för att skicka till mina kunder?

Kundfakturor ska, i likhet med all räkenskapsinformation företaget upprättar, bevaras i det skick de fick när de sammanställdes. Räkenskapsinformationen anses sammanställd när den fått den form i vilken den är avsedd att presenteras i företaget. Ett företag som både upprättar och presenterar kundfakturor elektroniskt ska spara fakturorna i elektronisk form. Om företaget upprättar kundfakturorna elektroniskt men presenterar dem i pappersform i sin bokföring, ska fakturorna sparas i pappersform. Det är företagets val av presentationsform i bokföringen som avgör hur fakturan ska sparas och inte i vilken form kunden får den.

Källa: Bokföringsnämnden (BFN) Bfn.se

Kan man slänga ett kvitto efter att det är fotat i en app för digital hantering eller inskannat?

Kan man slänga ett kvitto efter att det är fotat i en app för digital hantering eller inskannat?

Skatteplanering inför nyår – tips!

By | Skatt | No Comments

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2016 finns det en hel del att tänka på.

Inkomst

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är 443 200 kr för inkomståret 2016. På inkomster över 638 800 kr (brytpunkt 2) är den statliga skatten 25%.
 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2016: – PGI: 479 551 kr (före allmän pensionsavgift) – SGI: 336 000 kr – FGI: 443 000 kr
 • om du vill köpa en pensionsförsäkring så kan du som är näringsidkare göra avdrag med högst 35% av inkomsten 2015 eller 2016 (maximalt pensionssparavdrag är 445 000 kr). Observera att 2015 var sista året 1 800-kronorsavdraget kunde göras.
 • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla. Beloppsgränsen är 22 149 kr exklusive moms för räkenskapsår med bokslut under 2016.
 • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2016. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna lägre. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.

Speciellt för fåmansföretagare

Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier. Det är lönen under 2016 som påverkar om reglerna får användas och hur mycket av utrymmet som i så fall får utnyttjas under 2017.

För att kunna utnyttja löneunderlaget krävs ett minsta löneuttag (s k spärrlön) som är kopplat till hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget.
Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 269 600 kr är spärrlönen 569 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp) i löneuttag 2016.

Är de totala lönerna 2016 lägre än 4 269 600 kr beräknar du spärrlönen på följande sätt:
6 IBB + 5% x löner till anställda inkl ägare 2016 (6 inkomstbasbelopp = 355 800 kr 2016)

Speciellt för aktiebolag mfl

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns t ex följande möjligheter:

 • 25% av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (0,468% för bokslut under 2016) på periodiseringsfonder.
 • Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs innan årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns ounyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.
 • Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten.
 • Det går att göra reserveringar för tantiem. Med tantiem menas normalt en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta tillfaller företagets VD och företagsledning.

Speciellt för enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och är född 1951 eller närmar dig 65-årsdagen inom något år. Egenavgifterna blir nämligen lägre fr o m det år du fyller 66 år (16,36% för 2017). Detsamma gäller den som före 65 års ålder tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande. För den som ligger under brytpunkten och omfattas av lägre egenavgifter kan räntefördelning dessutom innebära högre skatt än vid beskattning i näringsverksamheten.

Kapital

Även i inkomstslaget kapital finns det några saker man kan göra inför årsskiftet som förbättrar skatteutfallet. Här är några vanliga åtgärder:

 • Om makar har lån, kan det löna sig att rätt make gör ränteavdragen. Nettoränteavdraget (inkomsträntor minus skuldräntor) ger 30% i skattereduktion på belopp upp till 100 000 kr, men bara 21% i skattereduktion på överskjutande belopp. En make som har mycket låga inkomster och därmed inte betalar någon, eller låg skatt, kanske inte heller kan utnyttja skattereduktionen. Observera att om en make ska kunna göra ränteavdrag måste den maken stå som låntagare (ensam eller tillsammans med den andre maken) och dessutom faktiskt ha betalat räntan.
 • Har du gjort aktieförluster under 2016 och har uppskov på grund av tidigare aktiebyten kan du välja att ta fram uppskovet till beskattning och kvitta det mot årets förluster eller sälja aktier med latenta vinster för att på så sätt utnyttja förlusterna på bästa sätt. Du kan även återföra uppskov som du har sedan försäljning av en privatbostad för att kvitta det mot underskott i inkomstslaget kapital.
 • Utnyttja investeraravdraget för förvärv av aktier i mindre företag om förvärvet gjorts genom nybildning eller nyemission. Avdrag kan medges med 50% ersättningen för aktierna. Om avdraget leder till underskott i inkomstslaget kapital blir skattereduktionen för detta underskott 30%. Tänk dock på att skattereduktionen bara får utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift och jobbskatteavdrag. Från och med 1 januari 2016 gäller nya regler som innebär att investeraren (eller någon närstående) varken direkt eller indirekt får vara eller ha varit delägare i det företag investeringen gäller.

Jämkning och preliminärdeklaration

Om du räknar med att få överskjutande skatt kan du begära ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). På så sätt får du skatteåterbäringen före årsskiftet genom att skatteunderlaget för december blir lägre.

Företag som har betalat för mycket F-skatt under året kan skicka in en preliminär inkomstdeklaration för 2016 för att få ändrad beräkning av F-skatten och på så sätt få eventuell skatteåterbäring tidigare.

HUS-avdrag

Om ditt skatteunderlag för HUS-avdrag (ROT- och RUT-avdrag) beräknas bli lägre än din preliminära skattereduktion för hushållstjänster bör du se till att öka dina inkomster om du har möjlighet. Den skattereduktion du inte kan utnyttja ett år får inte sparas till kommande år, utan faller bort.

HUS-avdraget får bara utnyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift efter avdrag för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag och underskott av kapital.

Du kan öka dina inkomster (och därmed ditt skatteunderlag för ROT-avdrag) genom t ex

 • återföring av uppskov
 • återföring av periodiseringsfond och expansionsfond
 • avstå från nya avsättningar och pensionssparavdrag
 • extra uttag av lön (om du har möjlighet).

Om betalningen för HUS-arbetena görs efter årsskiftet får du skattereduktionen nästa år istället. Kanske det går att förhandla om en längre kredittid?

Tänk på att om du har gjort HUS-betalningar under 2016 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast 31 januari 2017 för att du ska kunna få någon skattereduktion.

Källa: Björn Lundén Information

header-bells

Är Du nyfiken på Account on Us, och vad vi kan hjälpa dig med och vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss! Läs bla kundreferenser på vår hemsida

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

Har du koll på de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester?

By | Okategoriserade | No Comments

Julgåvor och julfest

Snart närmar sig julen och då är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. Här går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

Julgåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 180 kr + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (t ex jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Reklamgåvor kan dock vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också vara enklare presentartiklar (t ex almanackor, termosar, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. I rättspraxis har reklamgåvor värda upp till 350 kr inklusive moms godtagits.

Julbord för kunder mfl

Precis som vid annan representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande för att måltidsrepresentation ska bli avdragsgill. Avdraget är då 90 kr + moms per person.

Denna regel gäller även om du bjuder kunder, samarbetspartners etc på julbord vilket normalt leder till att just julbord och annan representation i juletid inte kan dras av. Ofta bjuder man en grupp personer samtidigt och då är det extra tydligt att man knappast haft en affärsförhandling eller liknande med alla dessa i samband med julbordet. Skulle du arrangera någon slags kundutbildning, seminarium, produktgenomgång eller liknande i samband med julbordet blir det däremot möjligt med avdrag.

Julgåvor till personalen

Julgåvor är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. För beskattningsåret 2015 får julgåvan enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 450 kr inklusive moms för att vara skattefri. Fraktkostnader räknas inte in i värdet. Observera att den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet (pris till konsument) överstiger beloppsgränsen. Dessutom blir det socialavgifter på den skattepliktiga julgåvan.

Gåvan får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar, om den ska vara skattefri för den anställde.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Julbord för personalen

Inför julen har många företag som tradition att bjuda de anställda på julbord eller anordna någon annan form av festlighet. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs i dessa fall under begreppet personalfest. Kostnader för personalfester är normalt avdragsgilla inom vissa gränser.

Måltidskostnader är avdragsgilla med högst 90 kr + moms per person.

Förutom måltidsutgifter kan kringkostnader vara avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är avdragsgilla enligt reglerna för arbetsresor.

Personalfest på annan ort

Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år

Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls.

Familjemedlemmar och pensionärer

Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Skatteregler som gäller för julgåvor och julfester
 

Är Du nyfiken på Account on Us, och vad vi kan hjälpa dig med och vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss! Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

Vet du vart du är på väg eller spelar vägvalen ingen roll?

By | Mål och planering | No Comments

Hur gör du när du inte ser tillräckligt långt fram för att ha komplett underlag för dina beslut?

Backar du och lutar dig mot historik och erfarenheter, kanske resultatrapporten från förra året? Det kan vara tryggt och bra men om din verksamhet är i stark tillväxt är det sannolikt inte det underlag som passar bäst.

Vart kan du vända dig? Att ha ett stort nätverk av kloka personer som säger det du behöver höra istället för det du vill höra är en bra start!

Vi är ofta denna hjälp för de vi samarbetar med och inom de områden vi inte är bäst ser vi till att ha proffsen i vårt nätverk för att kunna hjälpa till med så mycket mer än ekonomi och redovisning i verksamheten.

För att komma vidare, uppnå nya resultat och framgångar krävs mycket mod, att göra helt nya saker eller förändra sättet man tidigare gjort dem på. Att våga hoppa, fortsätta in i en framtid som inte klarnar förrän man kommit närmare är något vissa njuter och inspireras av medan andra tycker det är skrämmande och enbart obehagligt. Fattar du kloka och trygga beslut eller blir det som det blir? Vill du fortsätta ha det så eller vill du prova något annat?

Hur känner du? Var ligger dina främsta drivkrafter och tar du tillvara på dem eller kvävs de i din egen administration med budget eller ensamhet vid beslut om vägval och förändringar? Får du det stöd du behöver eller vill du ha hjälp?

Fotograf: Lasse Holm
Fotograf: Lasse Holm

Är Du nyfiken på Acconut on Us, och vad vi kan hjälpa dig med och vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

Myt eller sanning: Kan man verkligen dra av allt i aktiebolag?

By | Redovisning | No Comments

Den som driver ett aktiebolag kan göra fler avdrag än vad som är möjligt i andra företagsformer. Stämmer det?!

När företagare eller blivande företagare pratar så händer det att de uttrycker att aktiebolag verkar vara den bästa företagsformen. ”Då får man ju dra av allt!” Oftast är det fråga om företagare som vill dra av relativt små kostnader för telefon, dator, resor och så vidare.

Någon sådan särskild avdragsrätt finns tyvärr inte. Det är tvärtom närmast en vanföreställning att aktiebolagsformen skulle innebära några särskilda regler som gör att man lättare kan dra av ”privata” kostnader.

Avdragsreglerna är i stort sett helt neutrala oavsett i vilken företagsform du bedriver din verksamhet i. I korthet kan man säga att avdrag medges för alla kostnader som är nödvändiga och normala i verksamheten. Det ska således alltid röra sig om kostnader som kan hänföras till den verksamhet du bedriver.

Skulle det vara så att kostnaden är helt främmande för verksamheten medges helt enkelt inte avdrag. Om kostnaden däremot visserligen kan kopplas till verksamheten, men har ett allt för stort inslag av privat levnadskostnad så räknas det som en förmån. Gäller det en anställd som får förmånen så medges företaget avdrag. Avdraget medges dock som för en löne- eller förmånskostnad. Det innebär att företaget får betala arbetsgivaravgifter och att den anställde ska förmånsbeskattas.

Det finns dock en viss sanning i att det ibland kan vara lättare att dra av kostnader i ett aktiebolag. Det gäller när man jämför med att den anställde försöker att dra av kostnaden privat. I praxis har det varit väldigt svårt för en anställd att få avdrag för kostnader som inte kan anses nödvändiga för tjänstens utförande.

Domstolarna har då resonerat som att om kostnaden verkligen hade varit nödvändig för tjänsten så borde din arbetsgivare ha stått för den. Skillnaden här ligger i att du som ägare av ditt aktiebolag blir din egen arbetsgivare. Det är därför du som bestämmer vilka arbetsredskap som aktiebolagets verksamhet ska bekosta.

Det kan fortfarande uppstå svåra gränsdragningsfrågor här vad gäller olika arbetsredskap. Ibland ska en förmånsbeskattning ske när arbetsgivaren utrustar den anställde med arbetsredskap som även kan användas privat. I andra fall är förmånen skattefri. De förmåner som är skattefria är dock få och huvudregeln är att alla förmåner är skattepliktiga.

Vid alla oklara avdrags- och förmånsfrågor är rådet att i första hand försöka ta reda på vad som gäller i just din situation. Är kostnaden inte avdragsgill – redovisa den då som en icke avdragsgill kostnad, eller yrka inte avdrag för den.

Är det fortfarande oklart vad som gäller så kan man ändå yrka avdrag. Detta bör dock ske öppet i deklarationen så att inte du eller bolaget riskerar skattetillägg.

Kommer Skatteverket fram till att du lämnat en oriktig uppgift så kan du få betala ett skattetillägg med 40 procent av den skatt som är hänförlig till den oriktiga uppgiften. Detta är onödigt och kan lätt undvikas genom att du yrkar avdrag öppet och anger alla omständigheter i deklarationen för dig och bolaget. Det värsta som kan hända då är att avdrag inte medges.

Källa www.foretagsfokus.com, blogginlägg skrivet av Thomas Erikson, specialist på beskattning av privatpersoner och fåmansföretag inom SEB Private Banking. Innan dess arbetade han som skattekonsult vid KPMG. Dessförinnan var han handläggare och specialist vid Skatteverket.

Vi återkommer till vikten av mål i sitt företagande, det gäller inte minst möjligheten att planera ditt löneuttag och skatta mindre

By | Mål och planering | No Comments

Eget företag innebär inte bara frihet att välja vad man vill jobba med. Även lönen är en fråga du kan styra över själv, i viss mån även hur mycket skatt du ska betala. Hur höga skatterna ska vara på olika inkomster är inget du kan påverka. Däremot är det du som bestämmer vilka inkomster du ska ta ut från ditt företag. Du kan med andra ord påverka din skatt om du har en bra plan för det.

Planera för vinsten

Den som har ett eget företag som går med vinst behöver inte ta ut allt som lön. Det finns möjlighet att spara delar av vinsterna, obeskattade eller lägre beskattade, till kommande år, för att på så sätt jämna ut ojämna inkomster. Förutom uttag via lön finns det även möjlighet att ta ut vinster som utdelning, pension eller genom försäljning eller likvidering av företaget.

Vilka alternativ som är bäst i ett enskilt fall är ofta individuellt och beror på många olika saker och förutsättningar. Ta hjälp av din redovisningsbyrå eller annan rådgivare i skattefrågor för att få hjälp utifrån just dina förutsättningar.

Planera din lön

Det går sällan att göra så mycket alternativa uttag om du inte tar ut någon lön, men genom att anpassa nivån på löneuttagen går det att optimera möjligheterna och minimera skatten. Löneskatten är ju som bekant progressiv i flera nivåer där du får betala en större andel i skatt desto mer du tar ut i lön.

Optimaltimera genom att ta ut lön upp till en brytpunkt utan att passera den, men jobbskatteavdraget påverkar också så att minimal inkomstskatt betalas vid en årsinkomst på cirka 443 300 kronor vilket motsvarar en månadslön på 36 940 kronor.

Ta vara på pensionsförmånerna

Att hålla ner löneuttaget för att minimera skatten kan straffa sig längre fram då din pension kan bli lidande, eller om du blir sjuk. Både pension och sjukpenning grundar sig på den lön du tar ut, en låg lön ger både låg pension och låg sjukersättning.

Men det finns även en övre gräns för när pensionsförmåner och sjukpenning bara blir skatt. Löneuttag över 435 750 kronor i årsinkomst bättrar inte längre på pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten har ett tak på 333 750 kronor. Taket för föräldrapenning är 445 000 kronor.

Optimera och kombinera löneuttag med andra vinstuttag

Planera, i god tid, för en för dig anpassad nivå på löneuttaget och kombinera detta på bästa sätt med övriga möjliga vinstuttag och lågt beskattade sätt att spara vinster i företaget. Detta är förstås ingen enkel uppgift, vare sig att känna till eller att ta vara på alla möjligheter. Men det finns god hjälp att få – både och från kunniga redovisningsbyråer, revisorer.

 

Et sätt att hålla dig uppdaterad kan vara att prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer 10 ggr per år.

 

Planera din lön och minska skatten

Planera din lön och skatta mindre

Account on Us AB firar 12 år som redovisningsbyrå i Stockholm

By | Okategoriserade | No Comments

Vi hälsade välkommen till vår invigning av våra nya lokaler i Sickla Köpkvarter och det passade bra att det även var dags att fira 12-års jubileum.

Redovisningsbyrå i Stockholm

Redovisningsbyrå i Stockholm

Tack till alla som valde att ta sig tid och prioritera att komma till oss!

Account on Us AB, Redovisningsbyrå i Stockholm

Account on Us AB, Redovisningsbyrå i Stockholm

Det knöts många nya kontakter och det känns härligt att kunna erbjuda våra kunder både våra kunskaper och tjänster men också vårt breda kontaktnät.

Välkommen! Account on Us AB, Redovisningsbyrå i Stockholm

Välkommen!
Account on Us AB, Redovisningsbyrå i Stockholm