Skatt i enskild firma

Det finns många frågor kring beskattning i enskild firma och här  tittar vi på hur en enskild näringsverksamhet beskattas och tipsar om åtgärder för att sänka skatten.

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Inkomstskatt + egenavgifter
Förutom inkomstskatt betalar enskilda näringsidkare även egen­avgifter eller löneskatt på den skattemässiga vinsten. Du som har aktiv* näringsverksamhet betalar egenavgifter (se egenavgifter 2014 nedan), medan passiva näringsidkare betalar löneskatt med 24,26%.

Normala nivån = 28,97%
Födda 1937 och tidigare = 0%
Födda 1938–1948 = 10,21%
Födda 1949–1952 (vid uttag av hel ålderspension hela året) = 10,21%
Födda 1987 och senare = 14,89%

* Med aktiv näringsverksamhet menas att du utför minst en tredjedels årsarbetstid, ca 500 timmar, i företaget eller att verksamheten huvudsakligen baseras på din egen arbetsinsats. I annat fall bedriver du passiv näringsverksamhet.

Viktigt! Det är den skattemässiga vinsten som du betalar inkomstskatt och egenavgifter på. Många tror att man betalar skatt på de pengar man tar ut ur företaget men så är det alltså inte.

Inkomstskatt
På den skattemässiga vinsten betalar du inkomstskatt.

På inkomster upp till brytpunkt 1 (433 900 kr inkomståret 2014) betalar du kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomst­skatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel oavsett inkomstens storlek. Skattesatsen varierar mellan kommunerna, genomsnitt i landet är ca 31,5%.

Inkomster som överstiger brytpunkt 1 beläggs även med statlig inkomstskatt:

  • På den del av inkomsten som överstiger brytpunkt 1 tillkommer statlig inkomstskatt med 20%.
  • På den del av inkomsten som överstiger brytpunkt 2 (615 700 kr inkomståret 2014) är den statliga inkomstskatten 25%.
Beskattningsbar vinst
Hur stor den skattemässiga vinsten blir påverkas av reglerna om periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond.
Periodiseringsfonder
Tekniken med periodiseringsfonder kan beskrivas så här. Varje år får du dra av 30% av inkomsten från din enskilda firma. Avdraget ska återföras till beskattning senast efter sex år. Reglerna om periodiseringsfond ger dig alltså möjlighet till en rejäl skattekredit (men glöm inte att de avsatta medlen senare ska skattas fram).

Varje beskattningsårs avsättning till periodiseringsfond bildar en egen fond. Du kan ha högst sex års fonder en viss tidpunkt.

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder. Enskilda näringsidkare beskattas dock inte.

Genom att ha kontroll på dina periodiseringsfonder och lösa upp dem vid rätt tidpunkt kan du jämna ut resultatet mellan åren och därigenom sänka dina skattekostnader.

Du bör vid avsättning till periodiseringsfond även tänka på vilket resultat (överskott) du vill skatta för. Gör du stora avsättningar påverkar det din pensionsgrundande inkomst och din sjukpenninggrundande inkomst.

Positiv räntefördelning
När du räknar ut vinsten från din enskilda näringsverksamhet får du dra av en schablonmässigt beräknad ränta på ett underlag som i princip är det egna kapitalet i verksamheten, dvs tillgångarna minus skulderna.

Detta minskar både din inkomstskatt och dina egenavgifter. Istället skattar du för samma belopp i kapital med bara 30% skatt. Detta kallas positiv räntefördelning.

Negativ räntefördelning
Om kapitalunderlaget i verksamheten är negativt måste du ta upp ett räntefördelningsbelopp som inkomst i näringsverksamheten. Samma belopp får du dra av i kapital vilket ger en skattereduktion på 30%. Detta kallas negativ räntefördelning. Systemet har införts för att du inte ska kunna dra av räntor på privata lån i näringsverksamheten och på så sätt få en mycket större avdragseffekt.
Expansionsfond
Genom systemet med expansionsfond får du som är enskild näringsidkare möjlighet att fondera (spara) vinster i näringsverksamheten. De fonderade vinsterna enkelbeskattas och kan återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning.

När du deklarerar näringsverksamhet får du dra av ökningen av posten expansionsfond i din deklaration. På detta betalar du en särskild skatt som kallas statlig expansionsfondsskatt. Skattesatsen är 22% (som bolagsskatten för aktiebolag).

På avsättningar till expansionsfond betalar du inte egenavgifter eller löneskatt. Beloppet är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande.

Återföring av expansionsfond
När du återför din expansionsfond tar du upp återföringen som intäkt av näringsverksamhet. Är du aktiv i näringsverksamheten måste du betala egenavgifter på återföringen och får pensions- och sjukpenninggrundande inkomst. Är du passiv i näringsverksam­heten måste du betala löneskatt på åter­föringen.

När expansionsfonden återförs får du tillbaka 26,3% expansionsfondsskatt på minskningen.

På återföringen av expansionsfonden blir skatt och egenavgifter därmed i praktiken ca 44% (66–22), 40% (62–22) eller 28% (50–22) beroende på om du är hög- eller låginkomsttagare.

Viktigt! Återförs expansionsfonden ett förlustår och det inte uppkommer någon inkomst, är återföringen ”skattefri” och du får tillbaka expansionsfondsskatten. Det kan alltså vara en god idé att på detta sätt minska expansionsfonden vid förlustår eller när inkomsten hamnar under brytpunkten för statlig inkomstskatt.

F-skatt
Som enskild näringsidkare betalar du inkomstskatt och socialavgifter på överskottet från verksamheten i form av F-skatt.

Källa Björn Lundén Information, Pål Carlsson

Beskattning och deklaration i ensild näringsverksamhet

Beskattning och deklaration i ensild näringsverksamhet

Är Du nyfiken på Acconut on Us, och vad vi kan hjälpa dig med och åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

Leave a Reply

Your email address will not be published.